Opinie o Nas
Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Spółkę sferab2b Sp. z o.o. pod adresem www.esentire.pl.

1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin.

2. Spółka – sferab2b Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Huculska 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem KRS 0000472820, NIP 5732846549, kapitał zakładowy 5.000,00 zł

3. Sklep internetowy esentire.pl – prowadzony przez Spółkę sferab2b Sp. z o.o.; sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową www.esentire.pl

4. Sprzedawca – Spółka prowadząca sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego esentire.pl

5. Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego esentire.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów

6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie internetowym esentire.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)

7. Kupujący – Klient, także będący konsumentem, dokonujący zakupu towarów oferowanych w Sklepie internetowym esentire.pl

8. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym esentire.pl, której dotyczy Umowa Sprzedaży, Zamówienie

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu internetowego esentire.pl

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa www.esentire.pl prowadzona jest przez sferab2b spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem: 0000472820, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5 000,00 zł, NIP: 5732846549 (dalej: „Spółka”).

2. www.esentire.pl to sklep internetowy dostępny na witrynie www.esentire.pl (zwany dalej Sklep Internetowy lub sklep internetowy esentire.pl) gdzie szybko i bezpiecznie można kupić produkty w atrakcyjnych cenach. Spółka dokłada starań, aby na każdym etapie kupowanie było proste i nie sprawiało żadnych problemów.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
a. drogą elektroniczną - e-mail: biuro@esentire.pl
b. drogą telefoniczną pod numerem + 48 608 08 88 33 – linia telefoniczna czynna w godzinach: od 8.00 do 15.00, koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora.

3. Sklep internetowy esentire.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie internetowy esentire.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym esentire.pl nie wymaga rejestracji, jednakże Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

6. Zalecane jest jednak utworzenie Konta Klienta co znacznie ułatwi dokonywanie przyszłych zakupów. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Kupujący w celu rejestracji powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Kupującego), imienia (lub nazwy Przedsiębiorcy), nazwiska (lub NIP w przypadku Przedsiębiorcy), pełnego adresu zamieszkania lub adresu siedziby Przedsiębiorcy oraz numeru telefonu komórkowego. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie powyższych informacji jest konieczne z uwagi na obowiązki nałożone na Sprzedającego ustawami:
a. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r. z późn. zm.);
b. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, (Dz.U. nr 133, poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.).

7. Przesyłki są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

8. Klient może wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży. Klient może wprowadzić zmiany kontaktując się telefonicznie pod numer+ 48 608 08 88 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 bądź e-mailem: biuro@esentire.pl z pracownikiem sklepu internetowego esentire.pl.

9. Spółka jest administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących w związku z zakupami. Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu www.esentire.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o ich usunięcia z bazy danych. Spółka nigdy nie udostępniała, nie udostępnia i nigdy nie będzie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia, chyba że obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to zarówno danych adresowych, jak i adresów e-mail.

10. O każdej zmianie Regulaminu Sklep esentire.pl powiadomi zarejestrowanych Klientów na stronie internetowej oraz drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://esentire.pl/pl/i/Regulamin/2.

3. Zamówienia i dostawa

1. Kupujący może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok za pośrednictwem witryny internetowej www.esentire.pl

2. Zamówienie jest skutecznie złożone, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i  adres e-mail.

3. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Spółka skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Spółka ma prawo do anulowania Zamówienia

4. Ceny towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają w sobie podatek VAT (cena brutto), ale nie zawierają kosztów przesyłki, doliczanych w trakcie składania zamówienia w zależności od wybranej formy płatności i dostawy.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Katalogu produktów przed potwierdzeniem złożenia zamówienia przez Kupującego. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl (Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska).

7. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku. Zamówienia przyjęte do realizacji przed godziną 12:00 w dniu roboczym od poniedziałku do piątku wysyłane są w tym samym dniu roboczym.

8. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową.

9. Do każdej przesyłki dołączony jest paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po wybraniu przez Klienta takiej opcji podczas składania zamówienia.

10. Czas realizacji zamówienia zależy od sposobu zamówienia oraz daty wpłynięcia przelewu na konto Sprzedawcy. Zamówienia pobraniowe wysyłane są w następny dzień roboczy po otrzymaniu zamówienia, natomiast zamówienia z przedpłatą wysyłane są w następny dzień roboczy po uznaniu wpływu na rachunek bankowy Sklepu. O każdym opóźnieniu wysyłek Sprzedawca poinformuje Klienta w ciągu 24-48 godzin od wystąpienia tego faktu.

11. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem wybranej przez Klienta metody dostawy.

12. Czas i forma realizacji zamówienia będzie zgodna z wybraną przez Klienta metodą dostawy.

13. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

14. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie drogą mailową na podany przez Klienta adres e-mail. Sprzedawca zastrzega możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza, iż oferta nie została przyjęta, w wyniku czego nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży i zamówienie nie zostanie zrealizowane.

A. BEZPIECZEŃSTWO PŁATNOŚCI

I. Spółka, kierując się względami bezpieczeństwa swoich Klientów zdecydowała się na wykorzystanie systemu płatności Dotpay,. (Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska)

II. System Dotpay, czuwa nad bezpiecznym dokonaniem transakcji kartą, umożliwiając taki sposób prowadzenia autoryzacji, w którym pracownicy Spółki nie mają dostępu do przesłanych przez Kupujących numerów kart płatniczych.

III. System Dotpay posiada gwarancję bezpieczeństwa 256 bit SSL, certyfikat PCI DSS oraz McAfee SECURE.

IV. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

B. CZAS OCZEKIWANIA

I. Czas oczekiwania jest to czas kompletowania przesyłki oraz czas potrzebny przewoźnikowi do jej dostarczenia.

II. Czas kompletowania przesyłki jest to czas od przyjęcia zamówienia do momentu nadania przesyłki.

III. Zamówienie przyjęto do realizacji, gdy:
a. karta zostanie zautoryzowana,
b. e-przelew zostanie zautoryzowany,
c. Spółka otrzyma potwierdzenie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy,
d. w przypadku płatności za pobraniem bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

IV. Przesyłki nadawane są 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku). Przesyłki przyjęte do realizacji przed godziną 12 wysyłane są jeszcze tego samego dnia, przyjęte po godzinie 12 realizowane są następnego dnia roboczego.

C. CZAS DOSTAWY zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy:

Dostępne formy dostawy, patrz: WARUNKI ZAKUPU I DOSTAWY

 

4. Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania Towaru (objęcia go w posiadanie). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Spółki. Szczegółowe pouczenie dotyczące prawa odstąpienia od Umowy zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Zwrot towaru Klient powinien dokonać niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany Towar należy odesłać w stanie nienaruszonym (niepogorszonym) razem z otrzymanym potwierdzeniem zakupu oraz formularzem zwrotu dołączonym do zamówienia lub dostępnym TUTAJ na adres: sferab2b Sp. z o.o., ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa z dopiskiem „zwrot”. Zwroty dokonywane są na koszt i ryzyko Klienta. Zwrotu zapłaty za towar dokonujemy na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki.

4. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika przewoźnika „Protokołu szkodowego”. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (dokumentu sprzedaży) oraz opisać przedmiot reklamacji.

5. W przypadku niezgodności zawartości dostarczonej przesyłki z zamówieniem Klienta, Sprzedawca zobowiązuje się do przesłania Klientowi na swój koszt towaru zgodnego z zamówieniem, zaś Klient zobowiązuje się do odesłania na adres Spółki sferab2b Sp. z o.o. (ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa) oraz na jej koszt towaru niezgodnego z zamówieniem.

6. Opinie i pytania dotyczące pracy strony internetowej i sposobu realizacji zamówień prosimy kierować na adres: biuro@esentire.pl

7. Towar posiada gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu to 24 miesiące liczone od daty odebrania przesyłki. Procedury reklamacyjne z tytułu Gwarancji przeprowadzane są za pośrednictwem Sprzedającego.

8. Reklamacje należy składać na adres Sprzedawcy.

9. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym TUTAJ.

10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

11. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

12. Kupujący traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

13. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia Sprzedawcy przed jego upływem.

5. Polityka prywatności

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z zakupami jest Spółka.

2. Składając zamówienie, Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. W zawiązku z tym mogą być one przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego.

3. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

4. Baza danych klientów www.esentire.pl jest zgłoszona, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

5. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu esentire.pl są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb sferab2b Sp. z o.o., nie są i nie będą też udostępniane innym osobom, w szczególności przedsiębiorcom. Dane te są gromadzone i przechowywane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.).

6. Spółka nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba, że obowiązek ich przekazania będzie wynikał z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Kupujący posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Sprzedającego na adres biuro@esentire.pl
c. Kupujący ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

6. Kontakt

Z Spółką można skontaktować się:

1. Pod adresem e-mail: biuro@esentire.pl
2. Pod numerem telefonu: +48 608 08 88 33, linia telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00;
3. Pod adresem:
sferab2b Sp. z o.o.
al. Huculska 40
42-200 Częstochowa

Adres korespondencyjny:
ul. Huculska 40,
42-200 Częstochowa

DANE SPÓŁKI:

sferab2b Sp. z o.o.
ul. Huculska 40,
42-200 Częstochowa
NIP 5732846549
KRS 0000472820

ZWROT TOWARU NA ADRES:

sferab2b Sp. z o.o.
ul. Huculska 40
42-200 Częstochowa

Rachunek bankowy:

66 1140 1889 0000 2412 2400 1002
mBank S.A. Oddział w Częstochowie

7. Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

8. Postanowienie końcowe

1. Integralną częścią Regulaminu są załączniki tj. pouczenie o odstąpieniu od Umowy i formularz odstąpienia od umowy, który dostępny jest TUTAJ.

2. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie Regulamin obowiązuje i pozostaje w pełnej mocy oraz jest nadal wiążący i wykonalny.

3. Niniejszy Regulamin podlega i należy interpretować zgodnie z prawem polskim.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

5. W stosunku do Konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)

 

Załącznik nr 1 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w przypadku gdy zawarli Państwo umowę dotyczącą więcej niż jednej rzeczy, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj, sferab2b Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa, adres korespondencyjny: sferab2b Sp. z o.o. ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa , tel: +48 608 088 833, adres e-mail: biuro@esentire.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego w formie pisemnej – pocztą.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem wyznaczonego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz tj, sferab2b Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa, adres korespondencyjny: sferab2b Sp. z o.o. ul. Huculska 40, 42-200 Częstochowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

do góry
BLOG
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl